ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERING

Elke werkgever is bij wet verplicht om zijn personeel te verzekeren tegen arbeidsongevallen. Een arbeidsongevallenverzekering vergoedt de lichamelijke schade ten gevolge van een ongeval tijdens de werkuren, maar ook op weg van en naar het werk.

 


TARIEF BEREKENING

De premie wordt berekend door de premievoet in percentage toe te passen op de totale brutoloonmassa beperkt tot het wettelijk maximum per persoon.

Deze premievoet wordt bepaald in functie van de activiteit van de onderneming en de functie van de werknemer binnen de onderneming.

Bij het afsluiten van uw arbeidsongevallenverzekering, wordt een voorlopige premie berekend in functie van het aantal werknemers en hun geschatte brutoloon.

De verzekeraar ontvangt jaarlijks het bedrag van de lonen via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid waarop de definitieve premie wordt berekend.

Afhankelijk van het resultaat, krijgt u dan een afrekening waarbij u een gedeelte van de premie terugkrijgt of moet bijbetalen.

Om verrassingen te vermijden, is het steeds aan te raden om ons op de hoogte brengen van grote wijzigingen in uw personeelsbestand.

Een tweede mogelijkheid is een forfaitair systeem per werknemer. Hier wordt de premie gegeven zonder jaarlijkse loonafrekening.

Met dit systeem weet u perfect wat u jaarlijks als premie zal betalen.

Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte.

 

WAARBORGEN

 

  • overlijden
  • blijvende arbeidsongeschiktheid
  • tijdelijke arbeidsongeschiktheid (TAO) 
        Betaalbaar in de vorm van een rente, een kapitaal of een  dagvergoeding
  • loonverlies bij tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid en overlijden
  • vergoeding van medische kosten: medische verzorging, prothesen, verplaatsingen, hulp aan derden.

 

WAT IS EEN ARBEIDSONGEVAL

U bent het slachtoffer van een arbeidsongeval wanneer u door een ongeval tijdens uw werk letsel heeft opgelopen.

De werkgever is altijd verplicht de schade te vergoeden die een werknemer overkomt tijdens het werk, maar ook gedurende de hele arbeidsweg.

Dat geldt ook als het ongeval veroorzaakt is door zijn eigen schuld of door de schuld van een collega.

Alleen als het slachtoffer het ongeval opzettelijk heeft veroorzaakt of als er sprake is van roekeloos gedrag, is de werkgever hiervoor niet aansprakelijk.

In alle andere gevallen dient de werkgever de schade van het slachtoffer te vergoeden via zijn arbeidsongevallenverzekering. 

 

Van zodra de werknemer kan aantonen dat hij een letsel heeft opgelopen door een plotselinge gebeurtenis, dat zichvoorgedaan heeft, tijdens de uitvoering van de overeenkomst heeft hij recht op een vergoeding in het kader van dearbeidsongevallenverzekering. 

 

Een woordje uitleg :

  • letsel : in de meeste gevallen objectief vast te stellen door een onafhankelijke getuige de dokter.
  • opgelopen door een plotselinge gebeurtenis : hiermee wordt een ongeval bedoeld.
  • voorgedaan tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en door het feit van de arbeidsovereenkomst.