Aansprakelijkheidsverzekering UITBATING

Deze verzekering dekt schadegevallen waarvoor u aansprakelijk bent en die niet voortvloeien uit contractuele verplichtingen, het gaat hier dus over extracontractuele aansprakelijkheid ten aanzien van derden.

Bij het afsluiten van deze polis is het zeer belangrijk dat de aard van de activiteiten goed omschreven wordt.

 

Een polis BA is per slot van rekening echt maatwerk.

 

Als ondernemer draagt u de tevredenheid van uw klanten hoog in het vaandel en voldoen uw producten en diensten aan de hoogste kwaliteitseisen.

Of de schade nu veroorzaakt wordt door uw medewerkers, uw gebouw, uw goederen of uw produkten, u kan rekenen op Verzekeringen Hofkens om u bij te staan.

Toch kan er altijd iets verkeerd gaan waardoor uw klanten of derden schade lijden en uw onderneming het risico loopt om hiervoor aansprakelijk gesteld te worden.

De burgerlijke aansprakelijkheid uitbating van vormt de ideale bescherming tegen dit risico.

 


Vakterminologie

Wat is BA UITBATINGSVERZEKERING ?

Burgerlijke aansprakelijkheid uitbating vergoedt de schade aan derden toegebracht door een verzekerde tijdens de uitoefening van de beroepsbezigheid van de onderneming.
 

WAT IS BA NA LEVERING ? ( PRODUCTAANSPRAKLIJKHEID )

Ba na levering - productaansprakelijkheid

Vergoedt de aansprakelijkheid voor schade aan derden toegebracht door de firma na levering, verkoop van producten of na uitvoering van werken. 

 

WAT IS OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID

Verzekert tegen de schade die uw onderneming veroorzaakt aan een derde na brand of ontploffing ontstaan in uw bedrijfsgebouw. Zie document onderaan.

 

TOEVERTROUWD VOORWERP

Daarenboven kan schade aan toevertrouwde goederen opgenomen worden in de verzekering. Toevertrouwde goederen zijn goederen van klanten of derden.

 

RECHTSBIJSTAND

Neemt de verdediging van de verzekerde op zich, bij schadegeval, hetzij in hoedanigheid van eiser of verweerder; betaling van alle kosten en honoraria van de advocaten, experts en deurwaarders, evenals alle gerechtskosten met het nemen van minnelijke of gerechtelijke verhaalsvorderingen.