Nieuws en tips

Problemen telefoonlijn

Momenteel ondervinden wij problemen op onze vaste telefoonlijn 

Gelieve daarom te bellen om het nummer 0485 950 066


BIV en rijtaks berekenen voor een voertuig

Mensen vragen ons soms hoeveel rijtaks of BIV ze moeten gaan betalen voor hun nieuw of tweedehands voertuig. Zelf hebben wij daar geen zicht op maar u kan dit wel zelf controleren op de volgende link:

 

 

Laat u dus in de toekomst niet meer verrassen en controleer voor u een voertuig koopt via de link hierboven hoe voordelig uw voertuig werkelijk is !

 


Sluitingsdagen eindejaar 2020

Ons kantoor blijft geopend tijdens de eindejaarsdagen tussen 9u-12u met uitzondering van :

Vrijdag 25/12/2020

Vrijdag 01/12/2020

 

Wijzigingen commerciële platen

Vanaf 1 oktober 2020 gelden nieuwe regels voor commerciële kentekenplaten.

Die moeten het hele systeem duidelijker en minder fraudegevoelig maken.

Momenteel zijn de platen immers niet gelinkt aan een bepaald voertuig maar aan de houder waardoor ze op verschillende voertuigen kunnen worden gebruikt zonder dat die zijn ingeschreven.

De huidige categorieën van ‘proefrittenplaten en handelaarsplaten’ zijn bovendien te onduidelijk.

De regels zorgen voor verwarring, zijn niet waterdicht en gevoelig voor misbruik.

Denk aan het onrechtmatig gebruik van proefrittenplaten bij de keuring.

Het roer is daarom volledig omgegooid, met een geheel nieuw regelgevend kader.

Daarin zijn er geen 2, maar 3 + 1 categorieën commerciële kentekenplaten met voor elke categorie duidelijke gebruiksregels.

Wij geven u de hoofdlijnen mee voor de nieuwe proefrittenplaten, handelaarsplaten, beroepsplaten en nationale platen.

3 + 1 categorieën

De commerciële kentekenplaten zijn vanaf 1 oktober ingedeeld in 3 categorieën:

- proefrittenplaten

- handelaarsplaten 

- beroepsplaten

Elke categorie omvat 4 soorten platen:

-auto

-moto

- aanhangwagen

- bromfiets

Daarnaast is er nog de bijzondere categorie ‘nationale platen’.

 

Proefrittenplaat

 •        

DEFINITIE

De proefrittenplaat kan niet voor private doeleinden worden gebruikt.

De plaat is bedoeld voor gebruik op voertuigen die nog niet werden goedgekeurd om proefritten te maken met het oog op een Europese of nationale goedkeuring van voertuigen, systemen, onderdelen en technische eenheden van voertuigen.

De plaat kan ook gebruikt worden voor testritten met het oog op een nieuwe goedkeuring als het voertuig verbouwingen heeft ondergaan die niet conform zijn met het goedkeuringscertificaat, en voor testritten van goedgekeurde voertuigen als die nodig zijn voor de productie of worden uitgevoerd door bedrijven die testen uitvoeren of onderdelen of systemen die niet zijn opgenomen in bijlage 26 van het KB van 15 maart 1968.

•            

AANVRAAG en GEBRUIK

De plaat

- kan gebruikt worden door constructeurs, onderzoekscentra van het hoger onderwijs, organisatoren van proefritten, bedrijven die voertuigtests uitvoeren

- kan het hele jaar door aangevraagd worden. De aanvrager moet ingeschreven zijn bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen. Constructeurs moeten een officiële erkenning hebben van de instantie bevoegd voor de typegoedkeuring.

Voertuigen met een proefrittenplaat worden gebruikt op de openbare weg onder de aansprakelijkheid van de houder van de plaat in het kader van een specifiek testprogramma.

Het testdocument (mode in bijlage van KB) moet in het voertuig aanwezig zijn.

De voertuigen mogen onderweg stoppen, maar mogen niet worden beladen (behalve met het vereiste materiaal voor de proeven).

Geldigheidsduur: 1 jaar.

 

Handelaarsplaat

•            

DEFINITIE

De handelaarsplaat laat de handelaren die een activiteit in de groot- of kleinhandel in voertuigen uitoefenen toe om de voertuigen waarvan de eigenaar zijn te gebruiken met het oog op de promotie en verkoop van deze voertuigen.

•            

AANVRAAG en GEBRUIK

De plaat

- kan worden aangevraagd door de handelaren zelf. Een eerste aanvraag kan het hele jaar door.

De aanvrager moet ingeschreven zijn bij de Kruispunt bank voor Ondernemingen.

Hernieuwingen mogen alleen tussen 1 oktober en laatste dag van februari van het jaar dat volgt op het verval van de geldigheid. Bij de vernieuwing van elke handelaarsplaat moeten de handelaren minstens 12 voertuigen hebben verkocht in de 12 maanden voorafgaand aan de btw-controle

- mag gebruikt worden door de handelaar zelf, maar ook door zijn familieleden die aangegeven zijn als helpers, door vennoten of leden van de feitelijke vennootschap waartoe de houder behoort en die dezelfde activiteiten uitoefenen. Rechtspersonen mogen de plaat laten gebruiken door actieve vennoten, beheerders, geranten en beheersorganen van deze rechtspersonen.

Voertuigen met handelaarsplaat mogen niet worden uitgeleend of verhuurd, behalve aan personen van wie het op diens naam ingeschreven voertuig zich voor herstelling in de werkplaats van de lener of verhuurder bevindt voor maximum 7 dagen. Het verbod geldt niet voor demonstaties van goedgekeurde voertuigen.

Geldigheidsduur: 1 jaar

 

Beroepsplaat

•            

DEFINITIE

De beroepsplaat is bedoeld voor koetswerkmakers en herstellers van voertuigen zodat ze met een voertuig kunnen rondrijden op Belgisch grondgebied tijdens een periode van 5 (niet noodzakelijk opeenvolgende) dagen om het te leveren, te controleren na een herstelling, voor te rijden om een individuele goedkeuring te krijgen of om te laten keuren.

•            

AANVRAAG en GEBRUIK

De plaat

- mag door Staatsveiligheid worden gebruikt bij de aansturen van operaties

- mag alleen op een bepaald voertuig worden aangebracht als de houder beschikt over het attest van voorlopige inschrijving dat bij dit voertuig hoort

- kan worden aangevraagd door koetswerkmakers en herstellers van voertuigen, het hele jaar door. De aanvrager moet ingeschreven zijn bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. Vernieuwen kan tussen 1 oktober en de laatste dag van februari van het jaar dat volgt op het verval van de geldigheid. Het btw-bestuur zal nagaan of de houder geen overtreding heeft begaan van fiscale of douanebepalingen.

- mag gebruikt worden door de houder ervan, zijn familieleden die als helpers zijn aangegeven, door vennoten of leden van de feitelijke vennootschap. Is de houder een rechtspersoon dan mag de beroepsplaat gebruikt worden door de actieve vennoten, beheerders, geranten en beheersorganen van deze rechtspersoon.

Gebruiksduur: maximum 5 (al dan niet opeenvolgende) kalenderdagen per jaar per voertuig. Aan boord het attest van voorlopige inschrijving waarop de beroepsplaat is aangebracht.

Geldigheidsduur: 1 jaar

 

Nationale plaat

•            

DEFINITIE

De nationale plaat is verbonden aan een bepaald voertuig zodat er gedurende 20 opeenvolgende kalenderdagen mee kan worden rondgereden op Belgisch grondgebied om het te leveren, voor te rijden voor een individuele goedkeuring of om het te laten keuren.

•            

AANVRAAG

Aanvragen kan door elke natuurlijke persoon of rechtspersoon. De plaat kan slechts 1 keer per jaar en per voertuig aan eenzelfde houder worden afgegeven.

Algemene aanvraagprocedure

De aanvraag verloopt voor alle platen op dezelfde manier. Met enkele bijzonderheden voor aanvragen handelaar en beroep.

Een inschrijving proefrit, handelaar, beroep of nationaal kan alleen elektronisch door het aanvraagformulier en de nodige gegevens door te sturen naar de DIV. Iedere aanvraag bevat ook het attest van de verzekeraar. Voor een inschrijving handelaar of beroep gelden enkele bijzonderheden.

Zo moet de aanvrager bv de maximale toegelaten massa van de betrokken voertuigen aangeven op de aanvraag.

De DIV levert de plaat en het inschrijvingsbewijs af, en een zelfklevend vignet dat op de plaat moet worden aangebracht. Op het vignet staat het jaartal waarop de geldigheid van de inschrijving vervalt.

 

Kostprijs

- afgifte proefrittenplaat, handelaarsplaat, beroepsplaat (en inschrijvingsbewijs): 100 euro

- duplicaat, wijziging, vernieuwing: 45 euro

- afgifte nationale plaat (en inschrijvingsbewijs): 75 euro

 

Nieuwe modellen

Een tweede besluit geeft aan hoe de nieuwe platen er zullen uitzien.

Allen hebben ze een witte achtergrond, het opschrift en de boord zijn mosgroen. Het opschrift van de rechthoekige kentekenplaten bestaat uit een indexletter, gevolgd door een scheidingsstreepje en een combinatie van 3 letters en 3 cijfers. Bij vierkante kentekenplaten is dat een indexletter gevolgd door een scheidingsstreepje en een groep van 3 letters boven een groep van 3 cijfers.

 

Voor proefrittenplaten is die eerste letter Y gevolgd door een groep van 3 letters waarvan de eerste letter een M is.

Voor handelaarsplaten zijn dat de letters Z en M.

Voor beroepsplaten de letters V en M.

Boven het Europese symbool wordt het zelfklevende vignet aangebracht.

Het opschrift van de nationale plaat bestaat uit een groep van 2 letters (eerste letter is een U) gevolgd door een scheidingsstreepje, gevolgd door de 2 laatste cijfers van het jaartal en een groep van 3 letters.

Bij vierkante kentekenplaten staan die drie letters onder de cijfers van het jaartal. De plaat krijgt 2 vignetten. Het bovenste vignet vermeldt de dag waarop de geldigheidsduur eindigt. Het onderste vermeldt de maand waarop de geldigheidsduur eindigt.

 

In werking: 1 oktober 2020

 

Bronnen:

- Koninklijk besluit van 15 december 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 tot regeling van de inschrijving van de commerciële platen voor motorvoertuigen en aanhangwagens, BS 15 mei 2020.

- Ministerieel besluit van 15 december 2019 tot wijzing van het ministerieel besluit van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen, BS 15 mei 2020.

- Koninklijk besluit van 26 januari 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 november 2010 betreffende de vaststelling van de vergoedingen verbonden aan de inschrijving van voertuigen, BS 15 mei 2020.

 

 

COVID - veiligheidsmaatregelen

Ook op ons kantoor gelden er bijkomende verplichtingen ter naleving van de veiligheidsvoorschriften die ons door de sector en regering worden opgelegd.

Hieronder een overzicht van de maatregelen die vanaf heden gelden in ons kantoor :

- Mondmasker over MOND EN NEUS is verplicht vanaf het betreden van ons kantoor

- U bent verplicht uw handen te ontsmetten bij binnenkomst van ons kantoor !

- Er is slechts 1 persoon toegelaten in de wachtruimte ( of max 2 van dezelfde bubbel )

- Onze kantoren zijn te klein om de nodige veiligheidsvoorschriften na te leven voor wat betreft de contactafstand, waardoor wij verplicht zijn om u aan onze loketten verder te helpen. Ook aan de loketten blijft het dragen van een mondmasker verplicht. 

- MAAK indien mogelijk ALTIJD een afspraak voor u naar kantoor komt, zo moet u nooit lang wachten ! ( Als u enkel papieren wilt binnen brengen stop ze dan in de brievenbus naast de deur met vermelding van uw naam of scan ze in en mail ze ons door op info@verzekeringenhofkens.com )

 

Wij durven hopen op uw begrip en medewerking en wensen u en uw gezin een goede gezondheid toe !

 

Anick en Paul

 

Voor specifieke procedures bij ongeval, nieuwe wagen enz kan u de post onder die van de groene kaarten nalezen.

 


GROENE KAARTEN WORDEN WIT !!!!

Beste klanten,

 

Vanaf 1 juli 2020 mogen verzekeringsbewijzen niet meer afgedrukt worden op het gekende groen papier maar moeten deze verplicht op een wit papier afgedrukt worden.

Uw huidige groene verzekeringsbewijs blijft geldig op een groen papier tot 31/12/2021, tegen die tijd zal ze vervangen worden door een wit papier.

Vergeet dus uw verzekeringsbewijs, dat na 1 juli dus op een wit blad zal worden opgestuurd, niet in uw wagen te leggen !

 

 


Corona Covid-19 UPDATE !!!

Beste cliënten,

Naar aanleiding van de meest recente update van de veiligheidsmaatregelen ingeroepen door de Hoge Veiligheidsraad, moeten ook verzekeringskantoren hun deuren sluiten !

Dat is voor 99% van jullie geen enkel probleem tot je een ongeval hebt, of een nieuwe wagen koopt e.d.

Weet dat wij tegenwoordig veel per e-mail kunnen oplossen.

Hier enkele richtlijnen :

 

BIJ ONGEVAL :

Vul het Gemeenschappelijk Aanrijdingsformulier in en mail ons dit door samen met uw rekeningnummer +

de garage waar u de expertise (en herstellen) wenst te laten doorgaan. Let op : contacteer zeker vooraf even 

die garage om er zeker van te zijn dat ze wel werken ! 

Mailen doet u naar info@verzekeringenhofkens.com

U kan ook DUIDELIJKE foto's doorsturen van al deze gegevens d.m.v. een  whatsapp bericht

naar 0485 950 066 ! OPEGELET : WIJ HEBBEN EEN VOLLEDIGE FOTO NODIG VAN HET AANRIJDINGSFORMULIER

dus géén 4 verschillende foto's van telkens 1 deel !

Is de doordruk niet duidelijk om in 1 foto verstuurd te worden dan moeten wij het aanrijdingsformulier

alsnog per post ontvangen !

Let op : dit nummer is GEEN telefoonnummer, het is een nummer gekoppeld aan onze computers dus wij 

kunnen géén telefonische oproepen aannemen op dit nummer !

 

BIJ VOERTUIGWIJZIGING  :

Download het document in bijlage en laat ons zeker weten of uw voertuig is uitgerust met bepaalde veiligheidsopties.

 

MET BEHOUD VAN NUMMERPLAAT :

Stuur ons een mail met het roze formulier : aanvraag tot inschrijving van een voertuig

Vul uw nummerplaat bovenaan in en duid aan dat u uw nummerplaat wilt behouden

Vul al uw persoonlijke gegevens in met uw rijksregisternummer 

teken rechts van uw identiteitsgegevens bij Handtekening het formulier.

Vul ook uw telefoonnummer in zodat wij u kunnen bellen na ontvangst.

 

MET AANVRAAG VAN EEN NIEUWE NUMMERPLAAT :

Stuur ons een mail met het roze formulier : aanvraag tot inschrijving van een voertuig

Duid aan dat u een nieuwe nummerplaat wilt aanvragen

Vul ook al uw persoonlijke gegevens in met uw rijksregisternummer 

teken rechts van uw identiteitsgegevens bij Handtekening het formulier.

Vul ook uw telefoonnummer in zodat wij u kunnen bellen na ontvangst.

 

WILT U EEN OMNIUMVERZEKERING ONDERSCHRIJVEN :

Stuur ons de aankoopfactuur van uw voertuig mee door.

Koopt u een jonge tweedehands dan hebben wij zowel de originele catalogusprijs excl. BTW nodig als de factuurprijs excl. BTW om die berekening voor u te kunnen maken.

Ook al deze zaken mogen bezorgd worden met DUIDELIJKE foto's op Whatsapp op het nummer 0485/950066

 

VRAGEN :

Voor al uw andere vragen blijven wij telefonisch bereikbaar ( 014 58 79 53 )

evenals per e-mail ( info@verzekeringenhofkens.com ) .

Omdat ook mijn kinderen thuis zijn van school ben ik slechts tot 12uur op kantoor, nadien wordt de telefoon doorgeschakeld naar mijn privé-nummer LAAT DAAROM ZEKER LANG GENOEG RINKELEN !

 

 

Download
Veiligheidssystemen
Bij een voertuigverandering kan u op het document in bijlage aanduiden over welke veiligheidsopties uw nieuwe voertuig beschikt. Dit stuurt u mee door met de aanvraag tot inchrijving.
Rijhulpsystemen.doc
Microsoft Word document 157.0 KB

Corona Covid-19

Beste Cliënten,

Onder voorbehoud dat we zelf ziek worden, blijft ons kantoor geopend onder de gekende openingsuren

( zie post hieronder ) elke voormiddag en buiten de kantooruren op afspraak.

Om het risico besmet te geraken zo klein mogelijk te houden zullen wij u echter enkel nog aan de loketten te woord staan. Wij raden ook aan ons voor elk bezoek telefonisch te contacteren om te bekijken of we u zo kunnen verder helpen of zo veel mogelijk online te communiceren. 

Wij zijn telefonisch bereikbaar op het nummer : 014 58 79 53

Via e-mail zijn wij bereikbaar via : info@verzekeringenhofkens.com

 


Nieuwe openingsuren vanaf Januari 2020


Euro klasse van uw wagen nakijken

Vanaf begin volgend jaar gelden er alweer verscherpte toelatingsvoorwaarden voor voertuigen voor o.a. grondgebied Antwerpen.

Wij krijgen geregeld de vraag waar je kan nakijken of je voertuig vanaf januari 2020 nog in Antwerpen mag rijden want garages geven vaak de correcte uitleg dat vrij jonge voertuigen nog in Antwerpen mogen rijden MAAR "vergeten" er bij te vertellen dat dat dan wel tegen betaling moet !

Als u een tweedehandsvoertuig aankoopt, kan u op deze website controleren welke euro klasse het voertuig precies heeft en of het zonder bijbetaling nog in de lage emissiezones mag rijden vanaf 2020.

 


Euromex schept duidelijkheid over elektrische fietsen


Sluitingsdagen voorjaar 2019

Ons kantoor zal de volgende data GESLOTEN zijn :

 

30/05/2019 O.H.Hemelvaart

31/05/2019 Brugdag

10/06/2019 Pinkstermaandag

 

Let op tijdens de maanden juli en augustus zal ons kantoor enkel in de voormiddag geopend zijn met uitzondering van maandag !

 


Van 22 tot 26 oktober vindt de editie 2018 plaats van de nationale actie tegen woninginbraken “1 dag niet”, een initiatief van de Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken. Tijdens deze week vinden er over het hele land sensibiliseringsinitatieven plaats en kan men tips krijgen over inbraakpreventie. 

 

Klik hier voor nuttige tips rond inbraakpreventie 

en hier voor een checklist rond inbraakpreventie die u de juiste reflexen aanleert wanneer u toch het slachtoffer zou worden van een inbraak.

 

 

Download
Diefstalpreventieadviseur
Hier lees je hoe een diefstalpreventieadviseur nuttig kan zijn om de zwakke punten van je woning aan te duiden én oplossingen aan te bieden
1 dag niet.pdf
Adobe Acrobat document 242.5 KB
Download
10 tips ter preventie van woninginbraken
Hier kan je de 10 tips nalezen ter preventie van woninginbraken. De meeste zullen u als vanzelfsprekend in de oren klinken maar misschien leest u ook nog wel enkele nieuwe dingen.
10 tips.pdf
Adobe Acrobat document 68.3 KB

GDPR Privacy policy van ons kantoor

Download
Privacy Policy
Hier kan u nalezen wat er met uw gegevens gebeurd van zodra u deze opgeeft.
Voor vragen mag u ons steeds contacteren
privacy.pdf
Adobe Acrobat document 338.2 KB

5 tips om chaos en discussie te voorkomen als u gaat bouwen of renoveren

Woningkrediet

Binnenkort gaat Batibouw weer van start. FVF ( de beroepsvereniging voor bank en verzekeringsmakelaars ) verstuurde in dit kader een persbericht om de consument, wanneer hij een woonkrediet wenst af te sluiten, attent te maken op de valstrikken voor zijn verzekeringen.

 

Overweegt u een aankoop ? Lees dan zeker onderstaand bericht even na.


Stormschade ???

Hebt u stormschade opgelopen na de storm van vannacht ?

Woningschade

Neem zo veel mogelijk foto's van de schade alvorens voorlopige herstellingen te laten uitvoeren en gooi ook zeker géén kapotte onderdelen weg tot er een expert van de verzekering is langs geweest en de schade heeft kunnen vaststellen.

Autoschade :

Hebt u een omniumverzekering dan bezorgt u ons eveneens foto's van de opgelopen schade samen met de gegevens van uw garage waar u uw voertuig zal laten herstellen.

 

 Verzeker u tegen weer en wind !

De winter staat voor de deur en dat betekent ook een hoop slecht weer.

Hagel, storm, sneeuw, enz. kunnen uw wagen beschadigen, en indien u niet omnium verzekerd bent draait u zelf op voor alle herstelkosten. 

AG insurance biedt daarom de waarborg OMNINATUUR waarmee u ingedekt bent tegen deze gevaren.

Lees alle info gerust na op de link hierboven en contacteer ons gerust voor meer info of tarief.

 Vlucht geannuleerd ? EUROMEX geeft raad

Wat te doen bij annulatie van een vlucht?
Doe aangifte bij de reisverzekering, als je deze hebt afgesloten.
Stel het reisbureau of de reisorganisator in gebreke als je een pakketreis boekte.
Stel de luchtvaartmaatschappij in gebreke. Je kan daarvoor het Europees klachtenformulier bij vertraging of annulatie van een vlucht gebruiken
Waarop heb je recht?
Bij annulatie kan volgens een EG-Verordening (als vertrek vanuit de EU of aankomst in de EU met een Europese luchtvaartmaatschappij) een vergoeding tussen 250 en 600 EUR toegekend worden.
Opgelet!
Als de luchtvaartmaatschappij overmacht bewijst, is er geen recht op een vergoeding.

Als je minstens 2 weken voor je vertrek werd verwittigd van de annulatie en een alternatief aangeboden kreeg, heb je geen recht op vergoeding.AG insurance informeert over het nieuwe elektronische rijbewijs

Een papieren of elektronisch rijbewijs ?

Hoewel het niet verplicht is, kunnen houders van een papieren rijbewijs die op buitenlandse reis vertrekken, voor alle zekerheid een nieuw, elektronisch exemplaar aanvragen. Vooral als het huidige dateert van voor 1989…

Nu de vakantie nadert, herinnert de FOD Mobiliteit en Vervoer bestuurders met het gekende roze, papieren rijbewijs eraan dat ze dat niet noodzakelijk moeten laten vervangen als ze over de landsgrenzen heen rijden. Maar in sommige gevallen wordt het wel sterk aanbevolen.

Sinds 2013 ontvangt elke bestuurder die zijn rijbewijs behaalt, dit in de vorm van een ‘bank’kaart. Meer dan 2 miljoen Belgen bezitten al zo’n Europees rijbewijs. Maar bijna 4 miljoen hebben nog altijd een papieren exemplaar. Dat blijft nog geldig tot 2033 en er is dus niet echt een reden om het te vervangen… behalve voor wie in het buitenland een wagen bestuurt of huurt.

Sommige verhuurmaatschappijen aanvaarden de oude Belgische rijbewijzen niet meer, ook al zijn die nog geldig. En zelfs de buitenlandse politiediensten (die nochtans allemaal op de hoogte gebracht zijn dat het oude formaat nog geldig is) willen er vaak moeilijk over doen.

Als u een boete krijgt

Als de bestuurder (onterecht) toch een boete krijgt, kan hij een klacht indienen bij de autoriteit die die uitschreef. Meestal staan de mogelijkheden tot beroep op het proces-verbaal vermeld. Om de klacht de ondersteunen, kan hij er een attest van geldigheid van het rijbewijs (uitgegeven door zijn gemeentebestuur) aan toevoegen.

Verplicht ?

In de volgende 4 gevallen moet de bestuurder in elk geval zijn nieuw rijbewijs gaan halen:

 • bij verlies of diefstal van het oude
 • als het oude beschadigd, onleesbaar of vernield is
 • als hij helemaal niet meer op zijn foto lijkt
 • als een buitenlandse autoriteit het intrekt

Het nieuwe rijbewijs kost 20 tot 25 euro, afhankelijk van de gemeente, en heeft een beperkte geldigheidstermijn om bovenstaande problemen te vermijden. Vanaf 2033 zal alleen nog het elektronisch rijbewijs geldig zijn.10 regels die fietsers moeten kennen

De verzekeringsmaatschappij, AG insurance, informeerde ons in hun nieuwsletter naar de regels die elke fietser in acht dient te nemen.

Hieronder sommen wij deze nog even voor jullie op :

 

Op de openbare weg worden fietsers gezien als zwakke weggebruikers. Dat betekent echter niet dat ze zich zomaar alles kunnen veroorloven. Hieronder vindt u een lijst met regels die hen veiligstellen als verzekerde in BA. Om hun eigen veiligheid en die van anderen te garanderen, moeten fietsers de wegcode en het wegverkeer respecteren.

1.      Op het fietspad

°zoveel mogelijk fietspaden gebruiken (aan de rechterkant van de weg, twee parallelle onderbroken witte lijnen)

°fietspaden en -wegen gebruiken

°de rechten van andere zwakke weggebruikers respecteren

°fietsers hebben geen voorrang wanneer ze een fietspad willen oprijden. Voorzichtig zijn is de boodschap.

°Uitkijken op een tweerichtingsfietspad. Daar moeten fietsers soms links van de auto’s rijden.

°Voorzichtig zijn wanneer men het fietspad moet delen met voetgangers

2.      Wat als er geen fietspad is?

Wanneer er geen fietspad is, mogen fietsers parkeerstroken en zijbermen rechts van hen gebruiken - zolang ze voorrang geven aan andere gebruikers.

3.      Voetpad gebruiken of niet?

Kinderen jonger dan 9 jaar mogen op het voetpad rijden met een kinderfiets waarvan de wielen een doorsnede hebben van maximaal 50 cm. Fietsers vanaf 9 jaar mogen - enkel buiten de bebouwde kom - op het voetpad rijden als er geen (berijdbaar) fietspad is. Ze moeten bovendien op het linkervoetpad rijden ten opzichte van de rijrichting en steeds voorrang geven aan de voetgangers.

4.      In tegengestelde richting rijden

Fietsers mogen enkel in tegengestelde richting rijden als er een wit onderbord met de afbeelding van een fiets is aangebracht onder het verkeersbord dat de verboden rijrichting aangeeft. Is dat onderbord er niet, dan mag de fietser niet in de tegengestelde richting rijden.

Doet hij dat toch, dan begaat hij een overtreding van de derde graad, waarvoor de boete 165 euro bedraagt. Bovendien heeft de fietser geen voorrang van rechts als hij vanuit een verboden richting een kruispunt oprijdt.

5.      Oversteken aan een oversteekplaats voor voetgangers

Als een fietser een baan wil oversteken en er geen oversteekplaats voor fietsers is voorzien, dan mag hij gebruik maken van de oversteekplaats voor voetgangers, op voorwaarde dat hij van zijn fiets stapt en te voet oversteekt. In dat geval heeft de fietser voorrang op de andere voertuigen die de oversteekplaats voor voetgangers naderen. Steekt hij al fietsend over, dan vervalt het voorrangsrecht en mag de fietser de overstekende voetgangers op geen enkele manier in gevaar brengen.

6.      In het donker fietsen

Het is aan te raden om als fietser altijd langs verlichte wegen te rijden. Is dat niet mogelijk, dan moet de fiets uitgerust zijn met gepaste fietslichten en reflecterende wielen. Is de zichtbaarheid minder dan 200 meter, dan moet de fietser de lichten aansteken.

7.      Onderhoud van de fiets

Een fiets moet voorzien zijn van een bel, voor- en achterremmen in goede staat, een geel of wit voorlicht, een rood achterlicht, een reflector vooraan, een rode reflector achteraan, pedaalreflectoren, wielreflectoren of reflecterende strips op de banden.

8.      Draag bij voorkeur reflecterende kledij

Om veiligheidsredenen draagt men best geen sjaals, jassen of zakken die verwikkeld kunnen raken in de spaken van wielen. Om dezelfde reden hangt men beter geen zakken of tassen aan het stuur.

9.      Vermijd fietsen met de hond

Maak de leiband nooit vast aan uw fiets, maar laat ze ook niet naast de fiets lopen. Honden moeten volgens de wet aan de leiband blijven in openbare of publiek toegankelijke plaatsen.

10.  Twee basisregels

 • Houd het stuur zoveel mogelijk met beide handen vast
 • Ook al is het niet verplicht, draag bij voorkeur altijd een helm. Zeker voor de allerkleinsten is een helm onmisbaar!

 

Fietsen is genieten

Exclusieve waarborgen voor u en uw fiets!

 

Beste mevrouw, mijnheer,

 

Nu u wat meer tijd hebt, trekt u er bij mooi weer waarschijnlijk wel eens op uit met de fiets. Een gezellige fietstocht langs rustige wegen, af en toe halt houden bij een terrasje… Het goede leven!

 

Als fietser bent u erg kwetsbaar en een ongeval is soms sneller gebeurd dan u denkt. Een gebroken ketting, een val of een aanrijding zijn geen uitzonderingen. Medische en materiële kosten kunnen hierbij erg hoog oplopen.

 

Dankzij Pack Fietser, een ongevallenverzekering speciaal voor u en uw fiets, hoeft u zich niet langer zorgen te maken!

 

Welke voordelen biedt Pack Fietser u?

 

Deze unieke en complete bescherming voor uzelf en uw partner, is een onmisbare aanvulling op uw familiale verzekering dankzij haar aantrekkelijke troeven:

 

¨       Een formule op maat, rekening houdend met uw gezinssituatie en de waarde van uw fiets(en)

¨       Hoge vergoedingen bij medische kosten en blijvende invaliditeit

¨       Financiële bescherming van uw naasten in geval van overlijden

¨       Vergoeding van de materiële schade van uw fiets en toebehoren bij lichamelijke kwetsuren

¨       Onmiddellijke en uitgebreide bijstand bij panne, ongeval of diefstal

 

Een voorbeeld

 

Op een mooie zomerdag trekt Albert er samen met zijn vrouw op uit met de fiets. Plots doet een wild blaffende hond hem schrikken en Albert valt. Gevolg: een gebroken sleutelbeen. Dankzij Pack Fietser worden zijn materiële en medische kosten, inclusief kinesitherapie, volledig gedekt!

 

Bent u geïnteresseerd? Aarzel dan niet mij te contacteren om samen een voorstel op uw maat uit te werken!

 

Tot binnenkort!

 

 

 

 De verzekeringsmakelaar wint aan belang !

“Beste klant

Beroep doen op een onafhankelijke makelaar voor uw verzekeringen, is de beste keuze! Dit blijkt uit een jaarlijkse studie van Assuralia over de marktaandelen van de diverse distributiekanalen. Meer informatie over de studie vindt u hier.

Vragen omtrent uw verzekeringen? Ons kantoor helpt u graag in alle onafhankelijkheid verder!”


Laat u niet verrassen door stormschade

Beste klant

Zoals u reeds in de kranten kon lezen, namen Antwerpen, Brussel en West-Vlaanderen verschillende maatregelen voor storm Dieter, die voor wateroverlast en windschade kan zorgen. Woont u in één van de mogelijke stormgebieden en heeft u nog geen maatregelen getroffen? Bekijk dan deze checklist om schade te vermijden of te verminderen.

Heeft u stormschade?

Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met ons kantoor. Neem zo veel mogelijk foto's van de beschadigingen en de gevolgschade en spreek onmiddellijk een hersteller aan voor een BESTEK, u mag steeds de meest dringende herstellingen laten uitvoeren om ergere schade te voorkomen maar nooit de volledige herstelling tot er een expert van de maatschappij is langs geweest ! Vraag dus duidelijk om een BESTEK en niet onmiddellijk om herstelling !

 

 12 vraagjes van Europ-Assistance                    voor u met de auto op vakantie vertrekt !!!

Vertrekt u op vakantie met de wagen? Hieronder stellen wij u een twaalftal vraagjes waarmee u zal kunnen nagaan of u klaar bent voor het vertrek.

 

 

Sommige vragen zullen u misschien doen glimlachen, maar ze komen wel degelijk overeen met problemen waarmee heel wat autobestuurders te kampen hebben. Geregeld monden die problemen uit in noodoproepen die door de bijstandscentrales worden opgevangen!

 

1- Kent u de betekenis van de controlelampjes op de dashboard van uw wagen?

Heel wat autobestuurders kennen ze niet allemaal (in het bijzonder de controlelampjes die op een gevaar wijzen) en weten niet hoe ze moeten reageren wanneer die lampjes beginnen te knipperen (Bvb. batterijprobleem, te laag oliepeil, koelvloeistoffen, druk autobanden, …)

Tip: Neem de tijd om de handleiding van uw wagen te overlopen waarin u alle nodige en nuttige uitleg over de controlelampjes zult vinden.

Doe dit ook indien u een huurwagen bestuurt die u niet kent.

 

2- Hebt u de staat en de druk van de autobanden nagekeken?

De autobanden zijn één van de meest belangrijke onderdelen die bepalend zijn voor uw veiligheid en die van de andere weggebruikers. Kijk de staat van uw autobanden na en aarzel niet om ze te vervangen indien ze versleten zijn. Kijk ook de bandenspanning na. De aanbevolen druk van de banden hangt immers af van de lading van het voertuig.

Onze film toont u hoe u de staat van uw banden controleert.

 

3- Kent u het type brandstof van uw voertuig?

Let erop u niet te vergissen wanneer u in het buitenland tankt: de referentiekleuren op de pomp en de benaming van de brandstoffen zijn niet altijd dezelfde als in België!
Weet u ongeveer hoeveel km u kan afleggen met een volle tank? Denk tijdig aan de tankbeurt. Blijven rijden met de hoop verderop een goedkopere tankstation te vinden, kan riskant zijn!
Lees ook: “In welke landen kan men goedkoop tanken?”

 

4- Hebt u het oliepeil gecontroleerd?

Het oliepeil is van kapitaal belang voor de goede werking van uw voertuig. Kijk in onze film hoe u het oliepeil gemakkelijk kunt controleren.

 

5- Hebt u het reservoir gevuld van de ruitensproeiers?
Zijn uw ruitenwissers niet versleten?

Niets is vervelender dan een vuile autoruit die men niet kan schoonmaken…

 

6- Weet u waar uw reservewiel zich bevindt?

Weet u welk type wiel het is?  Weet u waar uw krik zich bevindt? Steeds minder wagens beschikken over een reservewiel, of hebben een wiel waarmee ze slechts een beperkt aantal kilometers mogen afleggen.

 

 7- Weet u waar uw veiligheidsdriehoek zich bevindt? Kan u er gemakkelijk aan?

De veiligheidsdriehoek is onontbeerlijk om de andere weggebruikers te melden dat uw voertuig een technisch probleem heeft. Het komt er dus op aan om er gemakkelijk aan te kunnen. Verstop de driehoek niet op een moeilijk bereikbare plaats onder een berg zware bagage.
Vergeet ook niet dat de brandblusser eveneens gemakkelijk toegankelijk moet zijn op de door de autofabrikant hiertoe voorziene plek.

 

8- Weet u waar uw verbandtrommel zich bevindt?

Een verbandtrommel kan heel nuttig zijn in geval van kwetsuren. Controleer de inhoud vóór uw vertrek.

 

9- Hebt u het aanbevolen of verplichte materiaal in functie van de landen die u zal bezoeken? 

(Rode achtergrond = verplicht, blauwe achtergrond = aanbevolen)

Tab Vn

(*) De voertuigen die in Spanje zijn ingeschreven, moeten beschikken over twee veiligheidsdriehoeken

Vergeet ook niet een zaklampje mee te nemen…

 

10- Beschikt u over de onmisbare boorddocumenten (grijze kaart, groene kaart, gelijkvormigheidsattest van het voertuig)?

Vergeet uw (internationaal) rijbewijs niet.

 

11- Beschikt u over enkele exemplaren van het Europees Aanrijdingsformulier?

Weet u hoe u zich moet gedragen bij een verkeersongeval en hoe u het Europees Aanrijdingsformulier moet invullen?
Hebt u iets bij de hand om het formulier in te vullen?

 

12- Hebt u informatie ingewonnen over de specifieke verkeersregels?

Kent u de verkeersregels van het land/de landen die u zal doorkruisen (maximumsnelheid op (autosnel)wegen, toegelaten alcoholgehalte, voorrangsregels, regels inzake parkeren (parkeerschijf), gebruik van kruislichten, gebruik van GSM of radarverklikkers, tolwegen, kinderzitjes, …)?
De officiële instanties of toeristische vertegenwoordigingen van de betrokken landen zullen u ook de nodige inlichtingen kunnen geven.  

 

mobiliteitTerrorisme en reisbijstand

N.a.v. e gebeurtenissen van 22 maart op de luchthaven van Zaventem geven wij hier de instructies mee die wij ontvingen van Europ Assistance, één van de grootste reisbijstandsverzekeraars op de Belgische markt.

 " - Volg de officiële informatie en de instructies van de overheid (via de pers) in    

      verband met de toegankelijkheid van de luchthaven, treinstations, openbare

      plaatsen, enz.
    - Neem contact op met uw touroperator en/of met uw luchtvaartmaatschappij om

      informatie in te winnen aangaande uw boeking en de eventuele wijzigingen of

      annulatie.
    - Terroristische daden zijn geen gedekte oorzaak voor een reisannulatie in de

      reisannulatieverzekering NoGo van Europ Assistance.

      Voor eventuele annulatie- of omboekingsaanvragen kunt u contact opnemen met

      uw reisagent of touroperator.


AG gezinsbijstand

Speciaal voor onze cliënten die ook dit jaar weer met vakantie vertrekken naar de winteroorden geeft AG insurance nog eens de voordelen van hun zeer uitgebreide gezinsbijstandswaarborg mee.

Zelf zonder bijstandsverzekering voor uw voertuig kan u deze verzekering afsluiten voor uw gezin en zo een wereldwijde dekking krijgen.

Lijkt dit u een nuttige waarborg, aarzel dan niet ons hiervoor te contacteren zodat u ook dit jaar goed verzekerd op wintersportvakantie kan vertrekken !AUTORUIT KAPOT KIES VOOR AUTOGLASS 


ACTIE EUROP ASSISTANCE


Voor het 15de jaar op rij, heeft Europ Assistance zijn vakantiebaromer gepubliceerd. • Vakantievertrekken: 57% van de Belgen verklaart deze zomer op reis te zullen vertrekken, wat een stijging is van 10 % t.o.v. 2014!
 • Het gemiddelde vakantiebudget voor deze zomer (gemiddelde gezinsbudget) van de Belgen daalt met 202 € en bereikt een totaal van 2.375 €.
 • 79% van de Belgen kiest voor een vakantie binnen Europa. Voor onze landgenoten scoort Frankrijk nog altijd het best (30%), gevolgd door Spanje (12%) en Italië (10%). 10% van de Belgen opteert voor een vakantie in eigen land.


De zomer staat bijna voor de deur ! Het ideale moment om u te verzekeren voor een optimale bescherming zowel België als in het buitenland !

Met de bijstand biedt Europ Assistance u en hun familie een complete dekking tijdens uw verblijven in het buitenland. Zij organiseren ook de repatriëring in geval van ziekte of hospitalisatie van familieleden in die België gebleven zijn.

Ook dit jaar geldt de zomerpromotie en biedt Europ Assistance u 1 maand gratis bijstand op de 10.000 eerste nieuwe onderschrijvingen van een jaarlijks bijstandscontract, geldig vanaf 19 mei 2015.


Voor meer info en tarieven kan u ons steeds contacteren via de gekende weg


Berekening INBOEDEL

Veel mensen hebben er geen idee van hoeveel ze nu precies aan inboedel hebben. Pas bij een schade merken ze vaak hoe hoog de kosten oplopen !

Als verzekeringsmakelaar kunnen wij uw kapitaal gebouw perfect berekenen maar uw kapitaal inboedel dient u uiteraard zelf te berekenen.

Een handig tool hiervoor is deze fiche die BROCOM ons ter beschikking stelt.

Vul dit gerust een keertje in en zo kan u zien of u bij benadering correct verzekerd bent voor uw inboedel.


Indien u toch op een merkelijk verschil uitkomt dient u ons onmiddellijk te contacteren voor een aanpassing !

Vergeet ook zeker niet uw verzekeringsvoorwaarden DIEFSTAL erop na te lezen.

Doorgaans bent u voor 50 % van uw verzekerd kapitaal inboedel verzekerd voor diefstal. ( de reden hiervoor is dat dieven nooit uw volledig inboedel gaan stelen maar enkel de kleine en waardevolle spullen )

Voor waarden en juwelen heeft elke maatschappij een eigen limiet dus wanneer u geregeld waarden in huis hebt of veel juwelen hebt dient u dit te melden zodat wij u hiervoor ook maximaal kunnen beschermen !

Download
BEREKENING INBOEDEL
Vul deze checklist in om te kijken of u correct verzekerd bent in inboedel
inventaris_van_inboedel_nl (2).pdf
Adobe Acrobat document 92.8 KB


Verzekering voor elektrische fietsen: BA Familiale of BA Auto?

Elektrische fietsen zijn in. Goed verzekeringsadvies voor uw klanten is dus belangrijk. Bovendien komen er meer en meer nieuwe modellen op de markt en stijgt het aantal ongevallen met elektrische fietsen.

Is schade aan derden door een elektrische fiets verzekerd in BA Familiale of moet men een BA Auto onderschrijven?
Een veel gestelde vraag, vooral omdat de wetgeving niet altijd duidelijk is.

Type hulpmotor: het sleutelelement!

Heeft de elektrische fiets van uw klant een hulpmotor die wordt onderbroken als hij stopt met trappen?
Dan is die elektrische fiets geen motorrijtuig waarvoor een wettelijk verplichte motorrijtuigenverzekering nodig is.

De fiets kan niet worden gezien als een motorrijtuig omdat er moet worden getrapt om vooruit te komen. Schade aan derden zal in dat geval worden vergoed door de BA Familiale.

Rijbewijs? Inschrijving? Helm?

Als uw klant dit ‘voertuig’ koopt, moet hij de technische eigenschappen goed bekijken om te weten of het voertuig dient ingeschreven te worden, of een rijbewijs vereist is, of men een helm moet dragen,…

Sluitingsdagen 2015

Bij deze alvast een overzicht van de sluitingsdagen van ons kantoor in 2015.

 

maandag 6 april 2015    :    Paasmaandag

 

donderdag 14 mei 2015 :     Hemelvaartdag

vrijdag 15 mei 2015      :     Brugdag Hemelvaart

Maandag 25 mei 2015   :     Pinkstermaandag

 

Maandag 20 juli 2015    :     Brugdag

Dinsdag 21 juli 2015     :     Nationale Feestdag

 

woensdag 11 november 2015  : Wapenstilstand

 

Donderdag 24 december 2015 : vanaf 12u gesloten

Donderdag 31 december 2015 : vanaf 12u gesloten

 


Globale rechtsbijstand

Download
De voordelen van een globale rechtsbijstandverzekering
In onderstaand artikel van De Tijd leest u nogmaals de voordelen van een globale rechtsbijstandverzekering.
De Tijd 27-12-2014 - Voordelen van een g
Adobe Acrobat document 732.0 KB

Verzekeringen & Kredieten

Beste cliënten,


Ook in 2015 blijven wij onze uiterste best doen om u zo goed mogelijk bij te staan.

De laatste tijd merken wij echter op dat veel van onze cliënten niet weten dat wij buiten onafhankelijk makelaar in de verzekeringen eveneens onafhankelijk kredietmakelaar zijn.

Dit maakt dat wij via onze systemen de tarieven en voorwaarden van verschillende kredietmaatschappijen kunnen vergelijken om u zo het goedkoopste tarief te kunnen aanbieden. 

Mocht u dus uw krediet willen laten herberekenen of een nieuw krediet aangaan, twijfel dan niet en maak een afspraak zodat wij u ook hiervoor een onafhankelijk en volledig advies kunnen geven.


Omdat er voor kredieten wat meer tijd dient worden uitgetrokken om uw situatie te bekijken, werken wij hiervoor ENKEL OP AFSPRAAK op de gekende nummers.Nieuws & agenda

Folder nieuwe regelgeving HUISPERSONEEL

Download
Nieuwe regelgeving huispersoneel
Nieuweregelgevinghuispersoneel.pdf
Adobe Acrobat document 431.0 KB


Folder NUT VAN DE MAKELAAR


TIJDELIJKE VERVANGING VOERTUIG

Krijgt je een tijdelijk vervangingsvoertuig tijdens de herstelling, het onderhoud of het totaal verlies van zijn wagen? 

Dan ligt de  inschrijvings- en verzekeringsplicht bij de eigenaar van het voertuig, zijnde de garagist.

Wij mogen dus voor tijdelijke vervangingsvoertuigen geen groene kaarten meer uitschrijven.

 

 

Uw nummerplaten gebruiken op een voertuig waarop het niet is ingeschreven is VERBODEN !

 

Als uw nummerplaten gebruikt worden op een tijdelijk vervangingsvoertuig, of om een voertuig te gaan ophalen, kan dit duiden op niet-verzekering.

Door de plaatsing van slimme camera's waarmee bijna elke politiezone weldra is uitgerust, is de controle op voertuigen in het verkeer sterk verhoogd, u rijdt dan met een voertuig dat niet enkel niet is ingeschreven op de juiste nummerplaat maar ook niet verzekerd is om van een geldige technische keuring dan nog maar te zwijgen !

 

Bij een ongeval krijgt u dan nog meer problemen wanneer er niet voldaan is aan de voorwaarden voor de waarborguitbreiding conform art. 4 van de Modelovereenkomst:

•het voertuig inclusief nummerplaten kan in beslag genomen worden wegens niet-verzekering;

•het zal moeilijk zijn om zijn nummerplaat vrij te krijgen;

•uw riskeert een boete.

 

Als uw een vervangwagen krijgt, controleert u dus best vooraf of dit voertuig verzekerd is.

Indien u een voertuig tweedehands koopt moet u de koper vragen om het voertuig met zijn kentekenplaten en verzekering tot bij u te brengen ofwel dient u het voertuig met Z-platen of op een aanhangwagen tot bij u thuis te laten brengen.

 

Van zodra de inschrijving en verzekering in orde zijn bent u pas in orde en mag u het voertuig in het verkeer brengen.

 

 

 

 

 


Nieuwe nummering Kentekenplaten

Vanaf 7 oktober 2014 gebruikt DIV een nieuwe nummering van kentekenplaat voor volgende voertuigcategorieën:

 • taxivoertuigen of voertuigen voor verhuur met bestuurder;
 • motorfietsen;
 • oldtimers;
 • aanhangwagens;
 • internationale platen (de zogenaamde 8-platen).

De indexen van de kentekenplaten (het eerste cijfer op de plaat dus) worden niet meer gebruikt telkens er een nieuwe inschrijving is waarbij de aanvraag een ander voertuig of een andere titularis vermeldt of waarbij hetzelfde voertuig op dezelfde titularis wordt ingeschreven onder een nieuw plaatnummer.

 

Ook in het geval door de aanvrager een plaatoverdracht of een duplicaat van een beschadigde plaat wordt gevraagd wordt automatisch een nieuw willekeurig kenteken toegekend met inbegrip van een nieuwe index.

De indexen 1 of 2 van de voornoemde categorieën worden vervangen door de respectievelijke letters:

 • T bijv. T-XAA-001voor taxi's en T-LAA-001 voor verhuur met bestuurder,
 • M voor motorfietsen (bijv. M-AAA-001),
 • O voor oldtimers (bijv. O-AAA-001),
 • Q voor aanhangwagens (bijv. Q-AAA-001)
 • de indexen 8 voor de internationale platen worden vervangen door de gewone index 1 voor auto's en door index M voor motorfietsen. Voor bromfietsen en lichte vierwielers ingeschreven onder internationale kentekenplaat wordt de index S voorzien.

Indien het een transactie betreft die hetzelfde voertuig, titularis en plaatnummer betreft (bijv. een verbetering van technische gegevens op het kentekenbewijs of de verlenging van de geldigheid van een internationale '8'-plaat) mag de aanvrager zijn kenteken behouden behalve indien het om een oud kenteken gaat zonder indexering (bijv. AAA-001) en dus ook zonder Europees symbool/formaat.


Nieuwigheden ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERING

Beste klant,

 

Naar aanleiding van de recente aanpassing* van de arbeidsongevallenwetgeving werden uw aangifteverplichtingen als werkgever betreffende lichte ongevallen vereenvoudigd. 

 

Daarnaast vestig ik graag uw aandacht op uw algemene verplichting om arbeidsongevallen binnen de 8 kalenderdagen aan te geven bij uw verzekeraar. Ook moet u uw verzekeraar het medisch attest van eerste vaststelling bezorgen, van zodra u hierover beschikt.

 

Concreet

 

·        U bent niet langer verplicht om lichte ongevallen  aan te geven bij uw verzekeraar, op voorwaarde dat deze ongevallen geregistreerd worden in het register van eerste hulp voor werknemers die slachtoffer zijn van een ongeval of onwel geworden zijn.

 

Wat moet in het register van eerste hulp geregistreerd worden?

 

De werknemer die een interventie doet in het kader van de eerste hulp moet volgende gegevens in het register vermelden:

·        zijn naam;

·        de naam van het slachtoffer;

·  de plaats, de datum, het uur, de beschrijving en de omstandigheden van het ongeval of het incident;

·        de aard, de datum en het uur van de interventie;

·        de identiteit van de eventuele getuigen.

Het register moet zo snel mogelijk na de interventie worden aangevuld.

 

Wat indien de gevolgen van het ongeval verergeren?

 

        Indien de gevolgen van het ongeval zodanig verergeren dat de tussenkomst van een dokter nodig is, moet u alsnog een aangifte doen van het ongeval, en dit binnen de 8 kalenderdagen volgend op de dag van kennisname van de verergering.

 

 

 

Hebt u nog andere vragen betreffende deze wijzigingen? Contacteer mij dan voor een afspraak. Samen herbekijken we uw persoonlijke situatie en evalueren we uw behoeften, geheel vrijblijvend, zodat u uw personeel en uw bedrijfs- en privéleven optimaal kunt verzekeren!


Nieuwe regelgeving HUISPERSONEEL

Op 1 oktober is een nieuwe regelgeving in werking getreden met betrekking tot de sociale zekerheid voor huispersoneel. 

 

Wat verandert er?

 

De definitie van ‘occasionele arbeid’, waarmee bepaald kan worden welke arbeiders al dan niet onderworpen zijn aan de RSZ, houdt niet meer alleen rekening met het aantal gepresteerde uren, maar ook met het type geleverde prestatie.

Voortaan worden de huishoudelijke manuele prestaties van huispersoneel niet meer beschouwd als occasionele arbeid. Mensen die dit type werk doen, bijvoorbeeld poetsvrouwen en tuiniers, zullen dus onderworpen zijn aan de RSZ. 

 

Met uitzondering van gebruikers van dienstencheques, moeten particulieren die een beroep doen op dit type personeel zich inschrijven bij de RSZ en bepaalde administratieve formaliteiten vervullen. Raadpleeg voor meer informatie de site www.socialsecurity.be.

Deze nieuwe regelgeving verandert niets aan de verplichting dat iedere werkgever (ook een particulier) een verzekering Arbeidsongevallen (zoals een polis Huispersoneel) moet onderschrijven voor zijn betaald personeel.

 

 

Wanneer u meer info betreffende deze wetswijziging nodig hebt of een aangepast tarief voor uw huispersoneel kan u ons steeds contacteren via de gekende weg.

 

 


AANGEPASTE OPENINGSUREN

Aan het begin van het nieuwe schooljaar, wanneer alles terug zijn normale gewone gangetje begint te gaan, willen wij jullie nog even herinneren aan de aangepaste openingstijden van ons kantoor, die ook in de maand september blijven doorlopen.

 

Maandag :    9u-12u & 13u-18u ( normale openingsuren )

Dinsdag :     9u-12u gesloten in de namiddag

Woendag :   9u-12u - ( normale openingsuren )

Donderdag : 9u-12u gesloten in de namiddag

Vrijdag :       9u-12u gesloten in de namiddag

 

Vanaf oktober zullen de gebruikelijke openingsuren terug van toepassing zijn.

 


Proficiat Lore met jullie dochter

Op 30 juni werd onze collega Lore Verdonck, mama van een flinke dochter Janne.

Via deze weg nogmaals een dikke proficiat.

 

Lore zal tot half oktober met bevallingsverlof zijn.


RAMPENFONDS

De zware onweders met overvloedige regenval, hagelbuien

en hevige wind, die België getroffen hebben op zaterdag 7,

zondag 8 en maandag 9 juni 2014, worden onderzocht om

eventueel erkend te worden als “natuurramp”.

 

De slachtoffers van één of meerdere van deze fenomenen

(overvloedige regenval, hagelbuien, hevige wind)

moeten hun gemeentebestuur contacteren en de datum,

het weersverschijnsel en het geraamde bedrag van de

schade meedelen. Het is echter nog te vroeg om een

aanvraag tot schadevergoeding in te dienen.

 

Vooraleer een aanvraag tot schadevergoeding in te dienen,

moet men de bekendmaking van het Koninklijk Besluit

tot erkenning in het Belgisch Staatsblad afwachten.

De officiële aanvraag tot schadevergoeding moet worden

ingediend bij de provinciegouverneur

(en niet bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse

Zaken te Brussel).Voor meer informatie, gelieve de

website Rampenschade te raadplegen: 

www.rampen.be de nieuwe erkenningsbesluiten zijn

er te vinden, zodra ze in het Staatsblad verschenen zijn.


STORM of HAGELSCHADE ????

De afgelopen nachten heeft het weer flink huis gehouden in Vlaanderen.

Hebt u schade door de stormwinden of hagel, neem dan ZO SPOEDIG MOGELIJK CONTACT MET ONS OP ! De meeste maatschappijen hebben speciale regelingsmaatregelen waardoor u snel kan laten herstellen !

 

NEEM OOK ALTIJD FOTO'S VAN DE ZICHTBARE SCHADE aan uw woning of voertuig en mail ons deze door : info@verzekeringenhofkens.com


Openingsuren AUGUSTUS & SEPTEMBER 2014

Tijdens de maanden augustus & september 2014 

zal ons kantoor aangepaste openingsuren hebben.

 

Maandag :      normale openingsuren  9u-12u en 13u-18u

Dinsdag  :       enkel in de voormiddag 9u-12u

Woensdag :    enkel in de voormiddag 9u-12u

Donderdag :   enkel in de voormiddag 9u-12u

Vrijdag :         enkel in de voormiddag 9u-12u

 

Het blijft wel steeds mogelijk een afspraak te maken buiten de kantooruren.WEGENWERKEN RING GEEL

Beste klanten,

 

Gelieve te noteren dat er vanaf vandaag, 31 maart tot

( voorlopig ) 11 april wegenwerken plaatsvinden op het kruispunt van de Ringlaan met de Larumseweg.

 

U kan ons kantoor bereiken via de Kleinhoefstraat - Dokter Peetersstraat - Elsum - Larumseweg.

 

 Acties AUTOSALON

Nieuwe auto gekocht ?

 

Wist u dat u niet enkel bij de autodealer voordeel doet in de periode van het autosalon ?

Maak snel een afspraak zodat wij u de verschillende autosalonacties van de verschillende verzekeringsmaatschappijen kunnen voorstellen !

 

 


EINDEJAARSREGELING

Sluitingsdagen Eindejaar 2013

 

 

Kerstavond :

dinsdag 24 december 2013 : namiddag gesloten

Kerstdag :

woensdag 25 december 2013 : ganse dag gesloten

Tweede Kerstdag :

donderdag 26 december 2013 : ganse dag gesloten

 

Oudjaar :

dinsdag 31 december 2013 : namiddag gesloten

Nieuwjaar :

woensdag 1 januari 2014 : ganse dag gesloten

 

Vanaf 2 januari terug de normale openingsuren.Aankoopfacturen elektrische toestellen bewaren

Wij willen u erop wijzen dat het belangrijk is om AL uw aankoopfacturen van electrische toestellen te bewaren OOK NA DE GARANTIEPERIODE !

Steeds meer verzekeringsmaatschappijen vragen deze op bij schade.

 

U mag deze ook steeds ter bewaring aan ons kantoor bezorgen, dan scannen wij deze in bij uw contract zodat u ze ook nooit hoeft te zoeken na schade.

Verplicht voorleggen groene kaart bij keuringsstations

Bij deze wensen wij onze klanten te informeren over een nieuwe maatregel die in voege gaat vanaf 1 november 2013.

Vanaf die datum gaan keuringsstations de geldigheid van de groene kaart controleren.

Deze nieuwe maatregel is het gevolg van de strijd tegen niet-verzekering van voertuigen.

Volgens de informatie waarover de commissie auto beschikt, bestaat de controle van de groene kaart uit de volgende elementen:

- Controle op aanwezigheid van de originele groene kaart; 
- Controle op de geldigheidsdatum; 
- Controle van het kenteken of chassis- of motornummer.

Indien er een probleem is bij één van deze elementen, zal het keuringstation een stempel plaatsen op het kentekenbewijs hetgeen aantoont dat het betrokken voertuig niet beschikt over een geldige groene kaart. Het plaatsten van deze stempel heeft evenwel geen onmiddellijke invloed op het verdere proces van de keuring (de automobilist dient zich hierdoor niet opnieuw aan te melden).

De lijst van chassisnummers van alle betrokken voertuigen waarvoor de stempel werd toegekend, wordt maandelijks overgemaakt aan de FOD Mobiliteit en Vervoer die op haar beurt het Gemeenschappelijk Waarborgfonds op de hoogte brengt.

 

BROCOM CHECK-UP ACTIE

Download
Maak snel uw afspraak voor een gratis Check-up van uw verzekeringen
Brocom lanceert vanaf volgende week een grote reclamecampagne waarin u als consument wordt aangeraden uw huidige verzekeringen te laten evalueren.
Uiteraard doet ons kantoor hieraan mee. Maak dus gerust een afspraak voor het nazicht van uw verzekeringen. Uiteraard zijn nieuwe klanten ook van harte welkom om uw verzekeringen te laten herberekenen via ons kantoor !
brocom.pdf
Adobe Acrobat document 700.7 KB

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.


SCHRAPPING NUMMERPLATEN

De DIV voert vanaf 1/11/2013 geen schrappingen meer uit aan hun loketten.


Er zijn twee mogelijkheden om uw kentekenplaat te laten schrappen  :


1. U brengt uw kentekenplaat naar een bpostkantoor (niet in een postpunt).

2. U deponeert uw plaat in de daarvoor voorziene bus van een DIV antenne.


STORMSCHADE

Heb u stormschade opgelopen ?

Voor een snelle regeling hebben wij volgende zaken nodig in elk schadedossier :

- Foto's van de zichbare beschadigingen aan uw woning ( pannen die missen op het dak, roofing die losgewaaid is ... )

- Foto's van eventuele afgebroken of weggewaaide delen van uw woning ( pannen die stuk op de grond liggen, dakgoten die op de grond liggen ... )

- Foto's van de zichbare gevolgschade ( waterschade in de woning ... )

- Becijferd schadebestek 

- Rekeningnummer voor de terugbetaling van uw kosten.

 

ZEER BELANGRIJK :

Zorg ervoor dat u alle beschadigde onderdelen bewaard tot een expert deze gezien heeft !


Aanpassing tarieven rechtsbijstand

Zoals u in verschillende media al hebt kunnen lezen, betaalt u vanaf januari 2014, 21 % BTW op de diensten die advocaten verlenen.

 

Omdat de advocaatkosten vaak worden terugbetaalt door uw rechtsbijstandsverzekering, moet uw rechtsbijstandverzekeraar deze BTW verhoging doorrekenen in hun tarief aan u.

 

 

Vroeger werd de rechtsbijstand meestal in de verschillende verzekeringscontracten zelf onderschreven, tegenwoordig zijn wij voorstaanders om uw rechtsbijstandsverzekering bij een daartoe gespecialiseerde rechtsbijstandsmaatschappij te onderschrijven.

Omdat alles wat met recht te maken heeft, een specifieke materie is die constant in evolutie is, is het in uw eigen voordeel om u zo goed mogelijk te beschermen tegen mogelijke juridische claims.

Er zitten grote verschillen tussen de dekkingen van de verschillende rechtsbijstandsverzekeringen dat wij, als uw makelaar,  het best geplaatst zijn u hier wegwijs in te maken.

 

 

Indien u interesse heeft om al uw rechtsbijstandsverzekeringen te laten herbekijken bij een gespecialiseerde maatschappij, aarzel dan niet om ons te contacteren hierover.

Wij zullen u een vergelijking maken van wat er wel of meer verzekerd is bij een gespecialiseerde rechtsbijstandsverzekering t.o.v. uw huidige rechtsbijstandsverzekering binnen uw verzekeringscontracten.

Nieuwe regels voor motorrijbewijzen

Naar een Europese richtlijn met de bedoeling het aantal motorongevallen terug te dringen, treden op 1 mei 2013 een aantal wijzigingen in werking voor het behalen van een motor- en bromfietsrijbewijs.* Ik zet de belangrijkste op een rijtje.

Nieuwe categorieën

 • AM: de oude categorie A3 (bromfietsen met een maximale snelheid van 25 tot 45 km/u)
 • A1: tweewielers met maximaal 125 cc en 11 kW en een vermogens/gewichtsverhouding kleiner dan 0,1 kW/kg en driewielers tot maximaal 15 kW
 • A2: tweewielers met maximaal 35 kW en 0,2 kW/kg
 • A: motorfietsen met een vermogen groter dan 35 kW en driewielers met vermogen groter dan 15 kW. Ook voor een trike >15 kW is dus een rijbewijs A nodig, behalve voor bestuurders die voor 1 mei 2013 een rijbewijs B behaalden.

Onderstaande tabel geeft de nieuwe regelgeving overzichtelijk weer*:

  Rijbewijs AM Rijbewijs A1 Rijbewijs A2 Rijbewijs A
Maximale snelheid/vermogen 45 km/u 125 cc of 11 kW 
of 0,1 kW/kg
35 kW 
of 0,2 kW/kg
Onbeperkt
Minimumleeftijd 16 18 20 24
(22 als de kandidaat een A2 heeft)
Minimaal aantal lesuren 4 (waarvan minimaal 2 op de openbare weg) 9 (+ 3 als de kandidaat zijn examen op de openbare weg met de rijschool wil doen)

4 als de kandidaat minstens 2 jaar een rijbewijs B afgegeven ná 30/04/2011 heeft en alleen op Belgisch grondgebied wil rijden (nationale code 372 of 373 op het rijbewijs)

0 als de kandidaat een rijbewijs B afgegeven voor 1/05/2011 heeft
9 (+ 3 als de kandidaat zijn examen op de openbare weg met de rijschool wil doen)

4 als de kandidaat minimaal 2 jaar een A1 heeft

9 (+ 3 als de kandidaat zijn examen op de openbare weg met de rijschool wil doen)

4 als de kandidaat minimaal 2 jaar een A2 heeft
Examen Theoretisch examen en praktisch examen op privéterrein Alleen als de kandidaat minder dan 2 jaar over rijbewijs B beschikt Ja Ja

 

* Wie in 2012 een voorlopig motorrijbewijs behaalde, mag in 2013 nog examen afleggen onder de oude regeling. En wie zijn rijbewijs B behaalde vóór 1989 blijft automatisch beschikken over het motorrijbewijs